Ankieta:

Czy chiałabyś/ chciałbyś żeby Twoje składki wpływały na Twoje prywatne subkonto, którym mogłabyś/ mogłbyś dysponować w czasie leczenia, choroby?

Fundacja, co to jest, jak działa i inne podstawowe zagadnienia dotyczace tego typu organizacji

Korzystam z usług fundacji… wspieram fundację… jestem założycielem fundacji… Wszyscy co jakiś czas słyszymy podobne kwestie. Nic w tym dziwnego, ponieważ w Polsce istnieje około 20 tysięcy organizacji pozarządowych tego typu. Czym jednak są owe fundacje? W jakim celu powstają? Czy ja również mogę założyć fundację? Jeśli wymienione pytania uważasz za intrygujące, czas zaspokoić głód wiedzy. Zapraszam do lektury!

Czym jest fundacja?
Po pierwsze, fundacja to organizacja pozarządowa. Oznacza to, że działa na rzecz określonego celu, a nie zysku. Po drugie, posiada kapitał przeznaczony na ów cel. Po trzecie, cel fundacji powinien być społecznie i gospodarczo użyteczny. Jaki cel spełnia te warunki? Rozwój gospodarki w regionie, promocja kultury czy pomoc osobom potrzebującym – te intencje spełniają powyższy warunek. Cel musi być ponadto zgodny z prawem, niezarobkowy, realny i niewspierający członków władz.

Kto może założyć fundację?
owolna osoba fizyczna (każdy żyjący człowiek) lub prawna (korporacje i zakłady).

Jak działa fundacja?
Podstawą do działania fundacji jest statut – dokument sporządzony przez jej fundatora (założyciela). Statut zawiera informacje takie jak nazwa, cele i struktura fundacji. Określa także zasady funkcjonowania zarządu. Jest to punkt niezwykle ważny, gdyż działanie fundacji bez zarządu jest niezgodne z prawem. Zarząd jest więc organem niezbędnym, liczącym od 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu. Pełni on funkcję wykonawczą w fundacji. Jej członkowie muszą być więc kompetentni w dziedzinie zarządzania organizacją, zdolni do jej godnego reprezentowania i zajmowania się kwestiami finansowymi, zachowując przy tym postanowienia statutu i postępując zgodnie z prawem.

Fundator wyznacza pierwszy zarząd. Może on ponadto stać się jego członkiem , o ile zezwala na to statut. Fundacja nie może także istnieć bez majątku. Fundator przeznacza go na realizację celów określonych w statucie. Jest przy tym zobowiązany określić kwotę majątku, np. w akcie fundacyjnym (oświadczeniu woli mówiącym o ustanowieniu fundacji). W skład majątku wchodzić mogą m.in. gotówka, papiery wartościowe i nieruchomości.


Mimo że fundacja nie działa na rzecz zysku, może prowadzić działalność gospodarczą, a dochody przeznaczyć na realizowanie celów statutowych. W fundacji pracują osoby, których cel zgodny jest z celem ustanowionym w statucie. Mogą być to pracownicy etatowi, choć fundacje opierają się w większości na pracy społecznej.

Kto wchodzi w skład fundacji?
Niezbędnym minimum jest organ wykonawczy w postaci zarządu, o którym mowa w poprzednim akapicie. Kieruje on działaniami fundacji, a także reprezentuje ją na zewnątrz. Często powołuje się jednak dodatkowy organ kontroli wewnętrznej dla zwiększenia przejrzystości pracy, zwany radą fundacji, radą nadzorczą, komisją rewizyjną lub radą fundatorów. Zakres jego działania określa statut. Jest zobowiązany do raportowania przebiegu spotkań. Powołanie rady jest konieczne w przypadku fundacji starającej się lub posiadającej statut organizacji pożytku publicznego. Niektóre organizacje decydują się ponadto na utworzenie rady programowej, będącej organem doradczym.

Jakie organy państwowe nadzorują  działalność fundacji?
Są to: sąd rejestrowy, właściwy starosta oraz minister. O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego decyduje sąd rejestrowy (po dokonaniu tej czynności organizacja może zostać uznana za legalną i zdolną do dalszych czynności prawnych). Sąd jest zobowiązany powiadomić o tym ministra (odpowiedniego ze względu na zakres działania, cele i statut fundacji) oraz starostę (odpowiedniego ze względu na siedzibę fundacji). Powiadomienie polega na wysłaniu im sporządzonego statutu.

Wykaz fundacji znaleźć można na stronie Krajowego Rejestru Sądowego:
http://www.krs-online.com.pl/fundacja-fp-4.html.

Rzetelne przestudiowanie powyższych pytań i odpowiedzi powinno dać  wstępny obraz tego, czym właściwie jest fundacja. Dodatkowych informacji szukać można w „Ustawie o fundacjach” z dnia 06 kwietnia 1984r. oraz „Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003r.


Opracował: Jakub Szarecki

 

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2021 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl