Jedziemy na turnus rehabilitacyjny! Wszystko od A do Z jak zapisać się do sanatorium czy na turnus rehabilitacyjny

Jak  może efektywnie wypocząć sobą niepełnosprawna? Gdzie znajdzie połączenie rozrywki z rehabilitacją? Co zrobić, jeśli nie ma na to zbyt wielu środków finansowych? Wyjechać na turnus rehabilitacyjny!

Turnusy dla osób niepełnosprawnych to szansa na poprawę zdrowia w połączeniu z wymarzonym wypoczynkiem. Ten rodzaj wytchnienia połączonego z rehabilitacją ma nie tylko poprawić sprawność fizyczną, ale także nauczyć zaradności, radzenia sobie z sytuacjami nietypowymi, nawiązywania kontaktów i rozwijania zainteresowań. Odrobina kultury, sportu i rekreacji wpisana jest w plan każdego turnusu.

Zanim osoba chora zdecyduje się na wyjazd, musi odpowiedzieć sobie na pytanie: Co wybrać: turnus rehabilitacyjny czy sanatorium? Koszt pobytu w sanatorium pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia oraz pacjent. Leczenie uzdrowiskowe jest częściowo odpłatne ponieważ NFZ nie ponosi kosztów przejazdu, pobytu opiekuna itp. Najpierw złożyć należy wniosek w miejscowym oddziale NFZ i następnie przez ok. 2 lata czekać na przyznanie miejsca. Miejsce leczenia sugeruje lekarz. Może to być zarówno lekarz rodzinny jak i specjalista, istotne jest jego zaznajomienie z historią choroby i aktualnym stanem zdrowia danego pacjenta. Wszystko po to aby zasugerować najbardziej odpowiedni turnus względem potrzeb pacjenta. Na sanatoryjne leczenie nie można zabrać ze sobą opiekuna. Inaczej jest w przypadku turnusu.

Decydując się na turnus rehabilitacyjny musimy wiedzieć, że konieczne jest posiadanie orzeczenia:
- o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności,
- o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
- o niepełnosprawności (musi być wydane przed ukończeniem 16 roku życia),
- o grupie inwalidzkiej,
- o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Turnusy rehabilitacyjne dzieli się względem schorzenia. Są przeznaczone dla:
- osób na wózkach inwalidzkich,
- osób z dysfunkcją ruchu, które nie poruszają się za pomocą wózków inwalidzkich,
- osób z uszkodzonym wzrokiem,
- osób z uszkodzonym słuchem,
- upośledzonych umysłowo,
- epileptyków,
- osób ze schorzeniami krążenia,
- z innymi schorzeniami.

Cenniki są bardzo różnorodne. Za turnus można zapłacić zarówno kilkaset, ja i kilka tysięcy złotych, w zależności od tego kiedy i dokąd chcemy jechać oraz turnusowego pakietu . Turnus rehabiltacyjny najczęściej trwa 14 dni. Dużym udogodnieniem dla niepełnosprawnych są przyznawane przez PFRON dofinansowania. Aby je otrzymać należy spełnić następujące warunki:

- otrzymać skierowanie na turnus przez lekarza opiekującego (może to być zarówno lekarz rodzinny jak i specjalista, który zna dobrze historię choroby i aktualny stan zdrowia pacjenta);

- złożyć wniosek o dofinansowanie tylko jeden raz w roku;

- wybrać organizatora turnusu, który jest wpisany do rejestru organizatorów turnusów, który znaleźć można na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/dlaswiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow

- uczestniczyć w planowanych na turnusie zajęciach;

- nie być członkiem kadry na danym turnusie ani opiekunem;

- złożyć oświadczenie o dochodzie i liczbie osób w gospodarstwie domowym., które są dostępne są w Miejskich i Powiatowych Ośrodkach Pomocy Społecznej, a przede wszystkim w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie w danym mieście, często także online (np. dla Bydgoszczy np. wzór jest na stronie internetowej: http://www.mopsbydgoszcz.pl/dopobrania/rehab/5_pfron2013.pdf );

- podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie przedstawić zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, chorobie zasadniczej, lekach wystawione przez lekarza kierującego na turnus, może to być zarówno lekarz rodzinny, jak i specjalista

Gdy opłaty za turnus przekraczają finansowe możliwości należy złożyć wniosek o dofinansowanie w najbliższym miejscu zamieszkania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (inaczej PCPR). Druki wniosku dostępne są w Miejskich i Powiatowych Ośrodkach Pomocy Społecznej i przede wszystkim w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie w danym mieście, często także online. Wzór wniosku wraz w załącznikami dostępny jest np. na stronie internetowej: http://www.pcpr.powiatbl.pl/p,70,druki-wnioski-pfron).

Najlepiej zrobić to na początku roku. W ciągu 30 dni można spodziewać się informacji odnośnie dofinansowania, jednak najwcześniej informacje te przekazywane są w marcu ze względu na przekazywanie wówczas pieniędzy do powiatów.  Wybór ośrodka należy do uczestnika turnusu, pomóc może strona internetowa https://www.turnusy.rehabilitacyjne.pl/ dająca możliwość wyboru pod względem pożądanego miejsca, występującego schorzenia, czy też finansowania.

​Dofinansowanie może być przyznane, jeśli dochód osoby niepełnosprawnej nie przekracza:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym (najniższa krajowa w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto, czyli 1530 zł netto);
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Gdy kryterium zostanie przekroczone, dofinansowanie może zostać przyznane ale pomniejszone o kwotę, o którą dochód przekroczono. Skomplikowane przypadki związane z sytuacjami losowymi jak np. utrata miejsca zamieszkania, śmierć opiekuna osoby niepełnosprawnej są rozpatrywane indywidualnie.

Jakiego dofinansowania można się spodziewać? Jego wysokość zależy m.in. od stopnia niepełnosprawności:
- 35% - w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej,
- 27% przeciętnego wynagrodzenia–dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dla tych, które nie ukończyły 16 roku życia oraz dla uczących się i niepracujących w wieku 16-24 lata (niezależnie od stopnia niepełnosprawności);
- 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym;
- 23% - dla niepełnosprawnych w stopniu lekkim;
- 18% - dla opiekunów niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej.

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w przypadku starań o dofinansowanie należy złożyć następujące dokumenty:
- wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
- skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego (lub pierwszego kontaktu),
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
- oświadczenie o wysokości dochodu i liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
- oświadczenie dotyczące opiekuna.

Dokumenty może złożyć zarówno wnioskodawca, jak i jego opiekun lub organizator turnusu. Rozpatrzenie wniosków następuje w terminie 30 dni od złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Co należy do obowiązków osoby niepełnosprawnej po otrzymaniu dofinansowania? Informację o wyborze turnusu należy przekazać centrum pomocy w ciągu 30 dni od powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Dzięki temu centrum pomocy w ciągu tygodnia może sprawdzić, czy wybrany ośrodek i organizator są wpisani do właściwego rejestru i  są uprawnieni do przyjmowania niepełnosprawnych z poszczególnymi schorzeniami.

W razie niespełniania tych warunków i otrzymania takiej informacji z centrum, należy dokonać kolejnego wyboru. Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy organizatora turnusu najpóźniej tydzień przed jego rozpoczęciem, pod warunkiem, że organizator turnusu prześle potwierdzenie uczestnictwa danej osoby we wskazanym turnusie.

Turnus rehabilitacyjny to miejsce, w którym spotkać można osoby niepełnosprawne z ich opiekunami. Jeśli nie jest to członek kadry, osoba niepełnosprawna, która wymaga opieki, ma ukończone 18 lat (lub 16 i zamieszkuje wraz z osobą niepełnosprawną) to może sprawować rolę opiekuna. Zwiększenie dofinansowanie dla opiekuna jest możliwe wówczas, gdy pozostaje wraz z osobą niepełnosprawną w tym samym gospodarstwie domowym lub gdy jego pobyt finansuje niepełnosprawny.

Wniosek złożony, dofinansowanie przyznane, ośrodek wybrany i decyzja dotycząca obecności opiekuna podjęta? Pozostaje pakować się na wyjazd!

Opracowała: Magdalena Zając

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2020 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl