Ankieta:

Czy chiałabyś/ chciałbyś żeby Twoje składki wpływały na Twoje prywatne subkonto, którym mogłabyś/ mogłbyś dysponować w czasie leczenia, choroby?

Pierwsze podwyżki świadczeń od 01 listopada 2018r.

Choć to kropla w morzu potrzeb, osobom protestującym w Sejmie od 18 kwietnia do 27 maja 2018 roku udało się wywalczyć podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego. Był to jeden z ich ważniejszych postulatów. Doczekali się tej zmiany po... 12 latach!

Przypomnijmy, iż opiekunowie i dorosłe osoby niepełnosprawne przez 40 dni postulowały w Sejmie o poprawę swojego bytu. Ich głównym priorytetem było wywalczenie godnego życia i godnych świadczeń, które choć w małym stopniu pomogą im się uniezależnić. Dniem zmiany na lepsze można uważać wtorek 15 maja 2018 roku. Wówczas to Rada Ministrów przyjęła m.in. propozycje weryfikacji wysokości kwot świadczeń i kryteriów dochodowych (wyłączono jednak ze zmian wysokość świadczenia pielęgnacyjnego i kwotę zasiłku dla opiekuna).

Rada przyjęła również weryfikację kryteriów dochodowych, które uprawniają do pobierania świadczeń z pomocy społecznej. W tym ostatnim temacie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przedłożyła propozycję, by od 1 października 2018 roku podwyższono kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń wynikających z pomocy społecznej.

Wyjaśnijmy, że dochód to przychody netto na osobę w rodzinie, czyli to, co zostaje "na rękę"-po odliczeniu składek, podatków, etc. I tak dla osoby samotnie gospodarującej z 634 zł kwota ta wzrosnąć ma do 701 zł (różnica 67 zł), a dla osoby w rodzinie z 514 zł do 528 zł (wzrost o 14 zł).

Nie zmieniono kryterium dochodowego, które uprawnia do pobierania zasiłku rodzinnego-pozostaje ono na poziomie 674 zł (ogólne kryterium) oraz 764 zł (dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem)-to ostatnie jest także kryterium dochodowym przyznającym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Na tym samym poziomie pozostaje też kryterium dochodowe, dzięki któremu przysługuje zapomoga jednorazowa po urodzeniu dziecka-wynosi ono i wynosić będzie 1922 zł.

A teraz przejdziemy do informacji, które szczególnie interesują osoby, którym bliski jest temat opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz im samym. Rząd zaproponował bowiem wzrost od 1 listopada 2018 roku zasiłku pielęgnacyjnego do 184,42 zł (o 31,42 zł)-ma to być pierwszy etap podwyższenia tej kwoty.

W drugim etapie (z dniem 1 listopada 2019 roku) ma dojść do sumy 215,84 zł. Z tej podwyżki skorzysta około 912 osób niepełnosprawnych. Wyjaśnijmy, iż zasiłek pielęgnacyjny należy się niepełnosprawnej osobie, która ma orzeczony (minimum) umiarkowany poziom dysfunkcji (powstały przed ukończeniem przez nią 2 lat), czy też ukończyła 16 lat i ma znaczny uszczerbek na zdrowiu, jak też osobie mającej powyżej 75 lat.

Wzrośnie także specjalny zasiłek opiekuńczy. Tu kwota wynosiła 520 zł, a od listopada ma to być 620 zł. O tę pomoc ubiegać się mogą osoby rezygnujące z pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad najbliższą, dorosłą chorą osobą. Przyznawany jest bez względu na wiek, w którym doszło u podopiecznego do uszczerbku na zdrowiu. Jak wspomnieliśmy, ważny jest tu jednak dochód rodziny osoby, nad którą sprawuje się opiekę (764zł/osoba).

Istnieje także świadczenie pielęgnacyjne, o które mogą starać się osoby nie podejmujące się, bądź rezygnujące z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Tu nie ma kryteriów dochodowych, ale przyznaje się je wówczas, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później, niż do ukończenia 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, ale nie później niż po 25 roku życia.

W obecnym roku wynosi ono 1477 zł i w kolejnych latach będzie waloryzowane tak, jak wzrastać będzie minimalne wynagrodzenie. Nie przysługuje ono wówczas, gdy osoba sprawująca opiekę pobiera emeryturę, rentę, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka, rentę socjalną, zasiłek stały, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i zasiłek czy świadczenie przedemerytalne. Świadczenia pielęgnacyjnego nie otrzyma także osoba, która ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 04 kwietnia 2014 roku.

Większy będzie zasiłek dla opiekuna-powiększy się również do 620 zł (podwyżka o 100 zł). Przyznaje się go opiekunom osób dorosłych z niepełnosprawnością, którzy z dniem 01 lipca 2013 roku stracili świadczenie pielęgnacyjne. Nie ma tu kryterium dochodowego. Te dwie ostatnie zmiany odczuje około 70 tys. osób, a są to osoby niepracujące z powodu zajmowania się niepełnosprawnym bliskim z rodziny, a nie mogą otrzymywać świadczenia pielęgnacyjnego, bo niepełnosprawność ich krewnego powstała po 18 lub 25 rokiem życia.

Tak... Wiemy, że ten urzędniczy język nie jest łatwo zrozumieć, dlatego podamy kilka przykładów, które ułatwią Państwu zrozumienie tych zawiłości. Nazwiska osób w opisywanych przypadkach są podane dla rozróżnienia sytuacji.

* Państwu Dorocie i Jarosławowi Wiśniewskim urodziło się niepełnosprawne dziecko. Pani Dorota zrezygnowała z pracy zawodowej, by się nim zająć. Pan Jarosław pracuje. Przysługuje jej więc świadczenie pielęgnacyjne. Ważnym jest jednak fakt, że świadczenie to nie należy się wówczas, gdyby pani Dorota pracowała, pobierała rentę (albo emeryturę). Rodzina może też liczyć na zasiłek pielęgnacyjny.

* Pani Anna Nowak niedługo osiągnie wiek emerytalny. Do tej pory nie pracowała-opiekowała się niepełnosprawnym synem, więc pobierała świadczenie pielęgnacyjne. Wie, że przysługująca jej emerytura będzie niższa, niż świadczenie. Nie ma więc obowiązku składania wniosku o emeryturę. Gdyby tak zrobiła, ZUS ustalił by na rzecz pani Anny emeryturę, co byłoby jednoznaczne z pozbawieniem jej do prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

* Pani Joanna Lewandowska pobiera rentę socjalną z powodu niezdolności do pracy. Powstała ona przed ukończeniem przez panią Joannę 25 lat. Kobieta postanowiła uzyskać zasiłek pielęgnacyjny. Najpierw więc musi uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o które może się starać składając odpowiedni wniosek do miejskiego, czy też powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Jeśli pani Joanna otrzyma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub jeśli uzyska umiarkowany stopień, ale jej niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 lat, będzie jej przysługiwał wspomniany zasiłek pielęgnacyjny w kwocie (obecnie) 184,42 zł .

* Matka pana Marka Kowalskiego jest osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pan Marek opiekuje się nią niemal całodobowo. Może więc ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje mu, bowiem nie podjął żadnego zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej. Zaznaczyć trzeba jednak, że w tym przypadku obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 764 zł netto.

* Pani Marzena Kamińska opiekuje się dorosłym, niepełnosprawnym synem, a jej mąż Witold utrzymuje rodzinę. Należy im się zasiłek dla opiekunów. Mogliby starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy, jednak dochód netto na osobę w tej rodzinie przekracza ustawowe 764 zł.

Kwoty innych świadczeń rodzinnych pozostają bez zmian, są to np.:
- zasiłek rodzinny na dziecko do 5 roku życia (95 zł),
- zasiłek rodzinny na dziecko mające od 5 do 18 lat (124 zł),
- zasiłek rodzinny na dziecko od 18 do 24 lat (135 zł),
- dodatek do zasiłku po urodzeniu dziecka (1000 zł),
- dodatek do zasiłku w okresie urlopu wychowawczego (400 zł),
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (193 zł, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci, jeśli zaś dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, bądź o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota ta jest podwyższana o 80 zł na jedno dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci),
- dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5 lat - 90 zł, od 5 do 24 lat - 110 zł).

Wyjaśnijmy, że świadczenia te i kryteria obligatoryjnie ulegają waloryzacji co 3 lata. Rząd więc i tak musiałby zająć się tym tematem. Nie wiadomo jednak, czy zasiłki by wzrosły bez ingerencji i nacisków podczas wspominanego już strajku w Sejmie.

Już prognozuje się jaki będzie koszt związany z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna. I tak od listopada do grudnia 2018 roku ma on wynieść blisko 78 mln zł, a w 2019 roku ponad 522 mln zł, zaś w 2020 roku-niemal 816 mln zł.

By wyczerpać ten temat musimy dodać, że nie wszystkie te świadczenia przyznawane są jednocześnie wszystkim, którzy teoretycznie mogliby się o nie ubiegać. Istnieje bowiem termin brzmiący "zbieg prawa do świadczeń", który oznacza sytuację, gdy jedna osoba spełnia warunki do otrzymywania więcej, niż jednego świadczenia. W takim przypadku ubezpieczony ma prawo wybrać jedno świadczenie, które chce otrzymywać. Jeśli organ rentowy nie otrzyma od takiej osoby stosownej decyzji, sam jest zobowiązany wypłacać mu najwyższe świadczenie.

Katarzyna Ochocka

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2020 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl