Ankieta:

Czy chiałabyś/ chciałbyś żeby Twoje składki wpływały na Twoje prywatne subkonto, którym mogłabyś/ mogłbyś dysponować w czasie leczenia, choroby?

Jak wygląda procedura dofinansowania zakupu aparatów słuchowych?

Słuch to ważny zmysł, chroniący przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Dawniej strzegł ludzi przed polującą zwierzyną, dziś wyostrza naszą czujność na ruchliwej ulicy, kiedy oczy wpatrzone są w ekran telefonu. Należy pamiętać o ochronie tego wrażliwego zmysłu.

Nie narażaj swojego słuchu na głośne i nagłe dźwięki, zapewnij ciepło swoim uszom w zimne dni, lecz infekcje, w wolnych chwilach staraj się odciąć od wszelkich dźwięków, a przede wszystkim wykonuj regularne badania profilaktyczne.  

Co zrobić kiedy odczuwasz gorszą jakość słyszenia?
Ciekawą ofertę na rynku protetyki słuchu proponuje KIND, który uwzględnia pomoce finansowe z NFZ bądź PFRON.
KIND jest specjalistyczną poradnią audiologiczną, oferującą kompleksową pomoc w zakresie doboru odpowiedniego aparatu słuchowego i sprzętu chroniącego słuch.

Jak wygląda procedura od badania do odebrania aparatów?
Pierwszym krokiem jest badanie słuchu wraz ze specjalistyczną konsultacją w salonie KIND, które wykonywane jest bezpłatnie. Pozwala ono na ocenę indywidualnych potrzeb każdego pacjenta, a także wycenę odpowiednio dobranych rozwiązań. Ponadto istnieje możliwość rozłożenia kosztów na dogodne raty, w których skład włącza się także pełne ubezpieczenie zakupionych urządzeń.  

Kolejnym, niezbędnym krokiem jest wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, u którego należy zgłosić problemy słuchowe i odebrać skierowanie do specjalisty laryngologa bądź audiologa. Podczas wizyty u lekarza specjalisty należy poprosić o zlecenia na pomoce słuchowe zgodnie z diagnozą lekarza. 

W celu uzyskania refundacji z NFZ złóż otrzymane zlecenie do regionalnego oddziału NFZ w Twojej okolicy. Na stronie http://www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/ można znaleźć informacje o wszystkich oddziałach NFZ w Polsce. Tam, na wniosku, który wypełnia lekarz specjalista, otrzymasz pieczątkę, uprawniającą do otrzymania refundacji z NFZ. Możesz także wysłać wniosek listem poleconym, który po zarejestrowaniu, zostanie odesłany na Twój adres domowy. 

Poniżej przedstawiamy jak kształtują się kwoty refundacji, w zależności od  ubiegających się o nią osób:
1. Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia:
–refundacja obejmuje kwotę 2.000,00 zł na jeden aparat słuchowy oraz 60,00 zł na wkładkę douszną (refundacja przysługuje na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL.

2. Osoby dorosłe po 26 roku życia:
–refundacja obejmuję kwotę 700,00 złotych na jeden aparat słuchowy oraz 50,00 zł na wkładkę douszną. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem, że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

3. Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane:
–refundacja obejmuje kwotę 1.000,00 zł na jeden aparat słuchowy i 50,00 zł na wkładkę douszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem, że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

4. Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne:
–obejmuje kwotę 1.800,00 zł na aparaty słuchowe dla dzieci i młodzież do 26 roku życia oraz 1.260,00 zł w przypadku osób dorosłych po 26 roku życia. Refundacja na dwa aparaty słuchowe, pod warunkiem, że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL w przypadku osób dorosłych.

5. Refundacja na systemy wspomagające słyszenie:
–obejmuje kwotę 2.750,00 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON.

Z potwierdzonym o dofinansowaniu z NFZ-u wnioskiem, należy zgłosić się do protetyka słuchu KIND, który dopasuje aparaty słuchowe lub wkładki douszne zgodnie z potrzebami. Najlepsza ochrona to ta indywidualnie dopasowana do ucha. W oddziałach firmy KIND pobierany jest wycisk z ucha, a następnie wykonywana tzw. otoplastyka, czyli indywidualnie dopasowanie wkładki dousznej. Klient wybiera filtr o odpowiednim dla niego stopniu tłumienia hałasu.

Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, a także Twoje dochody kwalifikują Cię do otrzymania wsparcia PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), MOPR (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) lub MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), możesz starać się o dodatkowe dofinansowanie z PFRON.

Podstawą do otrzymania dofinansowania z PFRON jest dofinansowanie z NFZ przysługujące:
–osobom dorosłym raz na 5 lat,
–dzieciom i uczącej się młodzieży do 26 roku życia raz na 3 lata

Aby ubiegać się o taką pomoc finansową należy skompletować następujące dokumenty:
–wniosek do odpowiedniej dla miejsca zamieszkania instytucji (PCPR, MOPR, MOPS);
–aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
–ostatni odcinek z renty lub emerytury, bądź zaświadczenie o dochodach, nieprzekraczające ustalonej kwoty na jednego członka rodziny,
–ksero potwierdzonego przez NFZ wniosku na aparaty słuchowe,
–dowód osobisty,
–fakturę zakupu aparatów słuchowych KIND.

Aby ubiegać się o dofinansowanie z PFRON na aparaty słuchowe i inne środki pomocnicze poprzez toruński MOPR, należy wypełnić  wniosek (tutaj):http://http://www.mopr.torun.pl/images/files/2017/EFS/pfron/Wniosek_o_dofinansowanie_zaopatrzenia_w_przedmioty_ortopedyczne_%C5%9Brodki_pomocnic ze_2018.doc, a także dostarczyć niezbędną dokumentację, czyli:

–kopię ważnego orzeczenia o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności, wydanym przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, tj. orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, orzeczenia KIZ (Komisja do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia) bądź orzeczenia lekarza orzecznika KRUS, wydanego do 31.12.1997r., a w przypadku niepełnosprawnych dzieci orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);

–fakturę, określającą cenę zakupu, z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup;

–kopię (potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę, realizującego zlecenie) zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze albo zlecenia na zaopatrzenie przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę zakupu, z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli ich przeciętny miesięczny dochód nie przekracza:

–50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny, w skali kraju*, na 3 kwartał 2018r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4.521,08 zł więc kwotę tą należy podzielić przez ilość członków rodziny i jeżeli wynik ten po odliczeniu wszystkich niżej wymienionych kosztów nie przekroczy 2.260,54 zł, to można ubiegać się o dofinansowanie;

–65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych, na 3 kwartał 2018r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4.521,08 zł więc jeżeli dochód osoby samotnej, po odliczeniu wszystkich wymienionych kosztów, wynosi mniej niż 2.938,7 zł taka osoba może ubiegać się o dofinansowanie.

*Przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2018:
za miesiące:  wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018: 4.521,08 zł (Monitor Polski z 10.08.2018r.  poz. 764);
za miesiące: czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018: 4. 622,84 zł (Monitor Polski z 14.05.2018r. poz. 472);
za miesiące: marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018: 4 .516,69 zł  (Monitor Polski z 12.02.2018r. -poz. 181).

Przeciętne wynagrodzenie na inny kwartał znajdziesz na stronie http://stat.gov.pl/sygnalne/ komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawieprzecietnego-wynagrodzenia-w-i-kwartale-2018-roku,271,20.html

Informacja dla mieszkańców Torunia, dokumenty należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Konstytucji 3–go Maja 40"C", pokój nr 17 w Toruń, tel. (56) 650-85-67.   

W razie pytań można kontaktować się z kujawskopomorskim oddziałem PFRON pod numerem telefonu (56) 68-14-400, bądź mailowo pod adresem torun@pfron.org.pl

Ostatnim krokiem jest odebranie aparatu/aparatów słuchowego/słuchowych u protetyka, który odbierze potwierdzony wniosek o refundacji z NFZ i wystawi fakturę.

Co wyróżnia firmę KIND na rynku protetyki słuchu?
Co wpływa na dużą rozbieżność cenową aparatów słuchowych?
O tym przeczytasz w kolejnym artykule, który poświęcony będzie obecnej ofercie aparatów słuchowych.  

Joanna Iskra

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2020 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl