Nota prawna

Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami (w tym w szczególności utworami, znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi, bazami danych wraz z ich wyborem i zestawieniem) są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu, chronionymi obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 04.02.1994 rokuo prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j.), ustawą z dnia 30.06.2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j.) i ustawą z dnia 16.04.1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003,153.1503 ze zm.). Zakazane jest ich zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie zarówno w całości, jak i części, bez pisemnej zgody Marcina Meszko.

© Copyright by “Silni w Chorobie Marcin Meszko

© 2022 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl