Kto i jak może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Jesteś opiekunem osoby niepełnosprawnej? Sam posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności?
Pamiętaj, że przysługuje Ci ulga w postaci odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne lub inne poniesione koszty związane z opieką nad osobą nie w pełni sprawną.

Postaramy się w najprostszy sposób przeprowadzić Państwa przez meandry prawa i podpowiedzieć co i jak można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.
Wszelkie informacje o tym, jakie wydatki można odliczyć od dochodu znajdują się w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa, jak przystało na taki dokument, napisana została w specyficznym języku, który nie dla każdego jest wystarczająco przyswajalny. Dlatego postanowiliśmy zająć się tym tematem i ubrać te zapisy w nieco przystępniejsze słowa.

Przede wszystkim wyjaśnijmy, że osobą niepełnosprawną jest ten, kto ma orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne to również te, które posiadają decyzję o rencie z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną. Do grupy, której przysługuje ulga rehabilitacyjna należą też te osoby, którym orzeczenie o niepełnosprawności wydano przed ukończeniem przez nią 16. roku życia, jak i orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997r.

Z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne w podatku dochodowym mogą skorzystać opiekunowie, którzy mają niepełnosprawną osobę na utrzymaniu, a której dochody nie przekraczają rocznie kwoty 12.357,60 zł. Opiekunem może być współmałżonek, dziecko własne, przysposobione albo przyjęte na wychowanie, jak też pasierb, rodzic, rodzic współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć i synowa. Jeśli oboje rodzice utrzymują niepełnosprawne dziecko, to każdemu z nich należy się ulga rehabilitacyjna w wysokości poniesionych przez siebie kosztów. Nie ma tu znaczenia, czy rodzice żyją w małżeństwie, czy są np. po rozwodzie.

Od podatku można odliczyć wszelkie wydatki poniesione przez opiekunów mających na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, bądź sami niepełnosprawni. Wyjątek stanowią te wydatki, które były finansowane ze źródeł zewnętrznych, czyli z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON–u, czy innych funduszy "państwowych".

Aby móc odliczyć wydatki w podatku należy udokumentować poniesione koszty. Dla przykładu: środki wydane na rehabilitację powinny mieć potwierdzenie na dokumencie z danymi kupującego i sprzedającego towar lub usługę, muszą mieć też wpisany rodzaj towaru lub usługi oraz kwotę. Uldze podlegają nawet te przedmioty i usługi, za które zapłaciliśmy w obcej walucie (np. za granicą). Wówczas do przeliczenia na polskie złote stosuje się średni kurs z poprzedniego dnia roboczego wyznaczony przez Narodowy Bank Polski.

Na szczęście nie trzeba dokumentować takich wydatków, jak opłacenie przewodników osób niewidomych (z I lub II grupą inwalidztwa ) i osób z niepełnosprawnością ruchową z I grupy. Nie trzeba też dokumentować wydatków poniesionych z tytułu utrzymania psa asystującego. Obowiązek udokumentowania wydatków nie dotyczy również używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia. Trzeba jednak pamiętać, że na żądanie organów podatkowych podatnik jest zobowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia.

W całości możemy odliczyć wiele kosztów, np. te, które ponieśliśmy na adaptację i wyposażenie mieszkań, czy budynków, a także przystosowanie pojazdów na potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Należy nam się także ulga za zakupy i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych narzędzi poprawiających czynności życiowe osoby nie w pełni sprawnej. Do grupy też należą: wydawnictwa i materiały szkoleniowe, pobyty na turnusach rehabilitacyjnych, jak i na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo–leczniczych i pielęgnacyjno–opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Od dochodu można także odliczyć koszty związane z opieką pielęgniarską, wydatki na tłumacza języka migowego, na kolonie i obozy dzieci i młodzieży mających do 25 lat, koszty wydane na przewóz na niezbędne zabiegi, jak i na przejazdy środkami transportu publicznego, jeśli są one związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym czy koloniach, etc.

Istnieją także wydatki limitowane, których możliwą do odliczenia kwotę oblicza się wedle "górnego" i "dolnego" limitu wymienionego w zapisach ustawy. I tak opłacenie przewodników osób niewidomych z I i II grupą inwalidztwa i z niepełnosprawnością ruchową, jak i utrzymanie psa asystującego oraz używanie samochodu na poczet potrzeb osoby nie w pełni sprawnej mają górny limit w wysokości 2.280,00 zł. Istnieje też limit wynikający ze stosowania leków, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo, to odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Przykłady, na podstawie których możecie Państwo odnieść się do sytuacji ze swojego życia znajdziecie na stronie www.prawo–mamy.pl w artykule pod tytułem "Ulga rehabilitacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych 2019".

Katarzyna Ochocka

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2022 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl