Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Silniwchorobie.pl

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi silniwchorobie.pl lub ich rozwinięciami.

 2. Zasady korzystania z Serwisu są udostępniane nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym www.silniwchorobie.pl/regulamin w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

 3. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików „cookies". Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w § 10 „Polityka prywatności w tym ochrona i przetwarzanie Danych Osobowych” niniejszego Regulaminu.

 4. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Usług dostępnych w Serwisie.

 5. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania Usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

§ 2. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Administrator podmiot zarządzający Serwisem, którym jest Marcin Meszko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko”, NIP: 9561952932, REGON: 367184116.

 2. Baza Profili zbiór Danych, inforacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia Usług Serwisu.

 3. DOUDział Obsługi Użytkownika Serwisu silniwchorobie.pl znajduje się pod adresem poczty elektronicznej dou@silniwchorobie.pl.

 4. Dane wszelkie dane, w tym Dane Osobowe dostarczane do Administratora lub dostępne dla niego, jak również udostępnione przez Użytkowników w Serwisie w jakikolwiek sposób, w szczególności w trakcie korzystania z Serwisu bądź Usługi, jak również w przesyłanej do Administratora poczcie elektronicznej bądź przekazywane telefonicznie lub w inny sposób.

 5. Dane Osobowewszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 6. Forumplatforma zamieszczona w Serwisie służąca do wyrażania indywidualnych opinii Użytkowników i wymiany poglądów oraz prowadzenia polemiki zgodnej z niniejszym Regulaminem i netykietą.

 7. Giełdaplatforma zamieszczona w Serwisie dostarczająca Użytkownikowi wirtualną przestrzeń służącą do zamieszczania przedmiotów w celu ich wymiany, kupna i sprzedaży.

 8. Katalog forma uporządkowania treści publikowanych w Giełdzie.

 9. Kontrahent– osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną transakcji.

 10. Materiaływszelkie treści publikowane w Serwisie przez Administratora, w dowolnej formie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne, niezależnie od tego, czy mają charakter utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880).

 11. Partner podmiot inny niż Administrator lub Użytkownik, który na podstawie odrębnej umowy o współpracy zawartej z Administratorem może za pośrednictwem Serwisu lub poza nim oferować Użytkownikom swoje usługi, które nie są świadczone przez Administratora.

 12. Polityka Prywatnościdokument zawierający zasady zbierania, przechowywania, przetrwania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika.

 13. Przedmiotrzecz w rozumieniu Kodeksu cywilnego, którą obrót nie jest zabroniony na podstawie przepisów prawa i który jest zamieszczony w Giełdzie w celu sprzedaży, wymiany bądź nieodpłatnego przekazania.

 14. Regulamin niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z Serwisu, stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j.).

 15. Serwis serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem silniwchorobie.pl lub jego rozwinięciami, poprzez który Administrator świadczy Usługi na zasadach określonych Regulaminem.

 16. Umowa umowa zawierana drogą elektroniczną między Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi za pośrednictwem Serwisu zgodnie z Regulaminem dotyczącym wybranej Usługi; w przypadku Umowy zawieranej na czas oznaczony integralnym elementem Umowy jest Czas Dostępu do danej Usługi.

 17. Umowa z kontrahentemumowa zawierana drogą elektroniczną między Administratorem i Kontrahentem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usług dla Kontrahentów za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Regulaminem umieszczania ogłoszeń/reklam w formie banneru.

 18. Usługiświadczone przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie.

 19. Usługi dla Kontrahentów ogłoszenia firm lub osób fizycznych w postaci bannerów reklamowych, artykułów sponsorowanych, reportaży, z odnośnikami do ich strony.

 20. Użytkownikosoba korzystająca z Serwisu; pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych korzysta z Serwisu jako Użytkownik, która zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie dokonała Rejestracji.


§ 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowy dotyczące Usług zawierane są przez Użytkownika z Administratorem Serwisu na warunkach przewidzianych Regulaminem.

 2. Korzystanie z Usług nie wymaga rejestracji, chyba że co innego wynika z zasad dotyczących konkretnej Usługi.

 3. Użytkownik zawiera Umowę dotyczącą Usługi z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi.

 4. Umowa dotycząca Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora na zasadach określonych poniżej w ust. 5-7.

 5. Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej Usług.

 6. Rozwiązanie Umowy dotyczącej Usługi przez Użytkownika może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez:

  1. zaprzestanie korzystania z Serwisu lub Usługi,

  2. przesłanie oświadczenia na piśmie lub na adres internetowy, które należy kierować na adres Administratora: dou@silniwchorobie.pl.

 7. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę, której przedmiotem są Usługi za miesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego, ze względu na ważne przyczyny, polegające na zaprzestaniu świadczenia Usługi będącej przedmiotem Umowy.

 8. Oświadczenie Administratora, o którym mowa w ust. 7, jest składane przez jego opublikowanie na stronie internetowej Serwisu.

 9. Administrator odpowiada za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Usług objętych Umową z Użytkownikiem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


§ 4. Zamieszczanie reklam/reklam w formie banneru na stronie internetowej Silniwchorobie.pl

1. Zamieszczenie płatnych ogłoszeń/reklam w formie baneru z zastrzeżeniem ust. 5, odbywa się po przesłaniu zapytania na adres poczty elektronicznej Administratora: marketing@silniwchorobie.pl, zaś po ustaleniu warunków współpracy, po przesłaniu na adres poczty elektronicznej Administratora podpisanego zlecenia lub listownie na adres siedziby Administratora.

2. Materiały graficzne oraz treść ogłoszenia/reklamy w formie baneru płatnego dostarczane są przez Kontrahenta lub opracowywane na zlecenie przez Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do niezbędnej modyfikacji, mających na celu dostosowanie przesłanych materiałów do wymogów technicznych Serwisu, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Kontrahenta.

3. Miejsce, pozycja oraz cena ogłoszenia/reklamy w formie baneru ustalane są każdorazowo w podpisywanym przez Administratora i Kontrahenta zleceniu.

4. Okresem rozliczeniowy ogłoszenia/reklamy w formie baneru jest ustalany indywidualnie, tj. jak w zleceniu.

5. Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia/reklamy będzie potwierdzenie zapłaty przesłane do Administratora na adres poczty elektronicznej: marketing@silniwchorobie.pl lub adres siedziby Administratora.

6. Administrator uprawniony jest do bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń/reklam w formie baneru w sprawach medycznych dotyczących wsparcia dla rodziców dzieci lub rodzin osób dotkniętych niepełnosprawnością.

7. Administrator ma prawo odmowy umieszczenia ogłoszeń/reklam w formie baneru pochodzących od Kontrahentów, co do których posiada informacje świadczące o ich działalności pozostającej w sprzeczności z ideą działalności Serwisu oraz w innych uzasadnionych przypadkach bez podania przyczyny.

8. Administrator zastrzega prawo do poprawiania błędów pisowni w umieszczonym ogłoszeniu/reklamie, a także prawo do korekty treści oraz do usunięcia ogłoszenia/reklamy.

9. Ogłoszenia/reklamy w formie baneru nie są sprawdzane pod kątem ich merytorycznej treści i Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Kontrahent zlecając publikację potwierdza, że dane zawarte w zleceniu są prawdziwe i bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa wynikające z zamieszczenia ogłoszenia/reklamy w formie baneru i/lub podanie informacji nieprawdziwych.

10. Zlecenie ogłoszenia/reklamy w formie baneru powinno zawierać:
a) dane Kontrahenta,
b) dane do faktury,
c) treść ogłoszenia zgodną z odpowiednim formatem,
d) numer telefonu i/lub adres e-mail,
e) czas, przez który będzie ukazywać się ogłoszenie/reklama w formie banneru na stronie internetowej,
f) oświadczenie o zapoznaniu się z powyższym regulaminem umieszczania ogłoszeń/reklam w formie banneru oraz jego akceptacja,

11.Formaty ogłoszenia/reklamy w formie baneru:
a) Ogłoszenia tekstowe,
b) Banery w typie plików: gif, jpg, png, swf, bmp, poniżej dokładna specyfikacja:  

     b.1. Top Layer- baner wyskakujący na powierzni strony głównej: szerokosć do 900px, wysokość do 750px;
     b.2. Strona główna- baner poziom nad artykułami: szerokość: do 1300px, wysokość: do 400px;
     b.3. Strona główna- baner zastępujący duży artykuł: stały rozmiar: 628x300px;   
     b.4. Strona główna- baner zastępujący duży artykuł + artykuł mały: stały rozmiar: 952x300px;
     b.5. Strona główna- baner zastępujący sekcję  "warto przeczytać": szerokość: do 333px, wysokość: do 480px:
     b.6. Strona główna- baner poniżej "warto przeczytać": szerokość: do 333px, wysokość: do 375px;
     b.7. Strona główna- baner zastępujący sekcję "polecamy": szerokość: do 333px, wysokość: do 480px;
     b.8. Stona główna- baner pod “najnowszymi artykułami”: szerokość: do 952px, wysokość: do 400px;
     b.9. Strona główna- baner poniżej "polecamy": szerokość: do 333px, wysokość: do 375px;
     b.10. Strona główna- baner “stopka”: szerokość: do 1300px, wysokość: do 400px;
     b.11. Artykuły- baner nad artykułami: szerokość: do 1300px, wysokość: do 400px;
     b.12./14. Artykuły- banery prawa kolumna: szerokość: do 200px, wysokość: do 800px;
     b.13./15. Artykuły- banery lewa kolumna: szerokość: do 322px, wysokość: do 400px;
     b.16. Artykuły- baner pod artykułami: szerokość: do 1300px, wysokość: do 400px;
     b.17. Forum/grupy- baner nad treścią: szerokość: do 1300px, wysokość: do 400px;
     b.18./19./21./22. Forum/grupy- baner pod sekcjami: szerokość: do 1300px, wysokość: do 400px;
     b.20. Forum- baner pod pierwszym postem: szerokość: do 900px, wysokość: do 400px;
     b.23. Giełda- baner nad treścią: szerokość: do 1300px, wysokość: do 400px;
     b.24. Giełda- baner zastępujący “ogłoszenia sponsorowane”: szerokość: do 348px, wysokość: do 1052px,
zalecany rozmiar: 348x500px (miejsce wysokie, na kilka banerów, np. dla zalecanego rozmiaru zmieszczą się dwa banery, a w rozmiarze 348x220px zmieszczą sie 4 banery);                                  
     b.25. Giełda- baner pod treścią: szerokość: od 600 do 1300px, wysokość: od 50 do 400px.

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Giełdy, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych.

§ 5. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, a Umowa była zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsument, przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j.).

 2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od Umowy dotyczącej Usługi w każdym momencie jej obowiązywania.

 3. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez usunięcie konta w Serwisie.

§ 6. Ogólne warunki świadczenia Usług

 1. Korzystanie z Usług przez Użytkowników dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych i nie służących działalności zarobkowej.

 2. Poniższe Dane, w tym Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, nie będą udostępnianie pozostałym Użytkownikom i innym osobom, bez zgody Użytkownika, którego dotyczą:

  a. adres poczty elektronicznej;
  b. numery telefonów;
  c. imię i nazwisko;
  d. strona www.
 3. Administrator nie gwarantuje ciągłości ani jakości funkcjonowania Serwisu lub Usług. Administrator w każdej chwili, z przyczyn zewnętrznych, będących poza jego kontrolą, w szczególności w przypadku awarii systemów informatycznych zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostępu do Serwisu.

 4. Administrator nie świadczy usług oferowanych przez Partnerów, wobec czego Umowa zawarta zgodnie z Regulaminem nie obejmuje takich usług.

 5. Usługi oferowane przez Partnerów są przez nich świadczone i podlegają odrębnym zasadom uregulowanym przez Partnerów. Użytkownik zostanie poinformowany o warunkach, na jakich Partnerzy świadczą swoje usługi w Serwisie przed przystąpieniem do korzystania z nich.

§ 7. Usługi Forum

 1. Forum służy wyrażaniu indywidualnych opinii Użytkowników i wymianie poglądów oraz prowadzeniu polemiki zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz netykietą.

 2. Forum została podzielone na grupy tematyczne ułatwiające sortowanie zamieszczanych na nim treści.

 3. Administrator nie wybiera odbiorcy treści umieszczanych na Forum przez Użytkowników. Administrator nie prowadzi uprzedniego nadzoru nad treściami umieszczanymi na Forum przez Użytkowników przed ich umieszczeniem, udostępniając jedynie automatyczny mechanizm służący do zamieszczania treści.

 4. Z ważnych przyczyn, które nie są wyłącznie zależne od woli Administratora, w tym wówczas, gdy jest to uzasadnione poprawą jakości świadczeń, w tym udoskonalaniem funkcjonalności Forum oraz obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa lub siłą wyższą, Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczania dostępności Forum i świadczenia usługi wskazanej w Regulaminie.

 5. Umieszczanie przez Użytkownika na Forum treści reklamowych, promowanie wizerunku osoby prowadzącej działalność zarobkową w związku z taką działalnością oraz prowadzenie działalności zarobkowej przy użyciu Forum bez wyraźnego pisemnego upoważnienia Administratora jest niedopuszczalne.

 6. Użytkownik Forum ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich w związku z treściami umieszczanymi przez niego na Forum.

 7. Użytkownik nie powinien stosować w celu oznaczenia siebie samego lub pochodzących od niego treści na Forum słów lub zwrotów uznawanych za wulgarne, służących promowaniu określonego towaru, usługi lub podmiotu oferującego lub wytwarzającego towary lub usługi lub mogących służyć podszywaniu się pod inną osobę.

 8. Zakazane jest udostępnianie na Forum przez Użytkownika treści, w tym zamieszczanie komentarzy, o charakterze bezprawnym. W szczególności w ramach Forum zakazane jest:

  1. nawoływanie do popełniania przestępstw lub pochwalanie popełniania przestępstw;

  2. obrażanie uczuć religijnych innych osób, poprzez znieważanie publicznie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych;

  3. pomawianie innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności;

  4. znieważanie lub zniesławianie innej osoby oraz inne działania godzące w dobra osobiste;

  5. propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, a także nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

  6. umieszczanie treści naruszających prawa autorskie osobiste lub/i majątkowe osób trzecich;

  7. umieszczanie treści dotyczących lub mających związek z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego;

  8. umieszczanie komentarzy zawierających odnośniki do stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych przeznaczonych do wyłudzania danych (phishing);

  9. umieszczanie treści mających charakter reklamowy lub marketingowy, w jakiejkolwiek formie, w tym umieszczanie bannerów lub linków do takich treści;

  10. zawierających ataki personalne i odpowiedzi na takie ataki;

  11. zawierających treści mogące doprowadzić do pogorszenia zdrowia lub zagrożenia życia innej osoby;

  12. zawierających wulgaryzmy;

  13. niezawierających treści.

 9. Korzystanie z Forum nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania sieci Internet, w tym określonych w netykiecie.

 10. W zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Administratora wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą Umową za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy.

 11. Każdy z Użytkowników, umieszczając jakiekolwiek materiały w Serwisie, zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tychże materiałów, przy czym wskazuje się, że:

  1. wszelka odpowiedzialność tytułem naruszenia praw autorskich do zamieszczanych materiałów obciąża wyłącznie Użytkownika;

  2. korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników odbywać się może wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880);

  3. zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w w/w. ustawie;

  4. każdorazowe umieszczenie przez Użytkownika komentarza lub innej treści na Forum należy rozumieć jako zawarcie przez Użytkownika i Administratora umowy obejmującej udzielenie Usługodawcy przez Użytkownika nieodpłatnej, nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania z przekazanych przez Użytkownika treści na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wykonywania wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w zakresie niezbędnym do opublikowania komentarza na Forum oraz zapewnienia zgodności treści z Regulaminem; każdorazowe przyjęcie uprawnień przez Administratora może nastąpić w sposób dorozumiany. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie stanowi o obowiązku zawarcia umowy licencyjnej przez Użytkownika. Brak udzielenia ww. licencji uprawnia Administratora do usunięcia danej treści; przy czym w przypadku braku zgody Użytkownika na udzielenie przedmiotowej licencji jest on zobowiązany do przesłania informacji o tym fakcie Administratorowi;

  5. Użytkownik nie będzie wykonywał wobec Administratora autorskich praw osobistych w stosunku do treści umieszczonych przez tego Użytkownika na Forum, w zakresie niezbędnym do opublikowania komentarza i innych treści na Forum oraz zapewnienia ich zgodności z Regulaminem.

 12. Jako że wszelkie wypowiedzi w zakresie statystyk, danych, badań czy nowych rozwiązań w medycynie powinny pochodzić z zaufanych źródeł, Użytkownik zobowiązany jest do wskazywania źródła informacji dotyczących medycyny lub zdrowia, chyba że informacje te stanowią opis osobistych doświadczeń Użytkownika lub wynikają z wiedzy ogólnej. Osobiste doświadczenia rozumiane są jako symptomy, badania, doświadczenia, które Użytkownik lub członek jego bliskiej rodziny przeszedł osobiście.

 13. Administrator w żaden sposób nie monitoruje treści zamieszczanych w Serwisie, w tym w ramach Forum przez Użytkowników. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, Administrator niezwłocznie podejmie przewidziane prawem działania, w tym zablokuje dostęp do treści.

 14. Niezależnie od powyższego, Administrator jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie wszelkich treści pochodzących od Użytkownika, które naruszają postanowienia Regulaminu oraz netykiety, np. treści o charakterze reklamowym lub marketingowym.

 15. W przypadku usunięcia treści komentarza na Forum, Administrator jest także uprawniony do usunięcia wszelkich odpowiedzi na dany komentarz, niezależnie od ich zawartości.

 16. Administrator niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do określonych treści umieszczonych na Forum.

 17. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, wyrządzenia szkody lub krzywdy osobie trzeciej, naruszenia praw osób trzecich lub notorycznego, pomimo ostrzeżenia, naruszania postanowień niniejszego Regulaminu lub netykiety przez Użytkownika, Administrator jest uprawniony do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.

 18. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub netykiety, Administrator może zawiesić świadczenie usług na rzecz Użytkownika na okres 14 dni, powiadamiając o tym Użytkownika wraz ze wskazaniem przyczyn zawieszenia.

 19. Wszelkie informacje, publikacje, opinie prywatne zamieszczone na Forum lub otrzymane w ramach świadczonych Usług przez Serwis mają charakter jedynie informacyjny i dodatkowy. Żadna z zamieszczonych lub uzyskanych informacji i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów nie należy rozumieć jako:

  1. udzielenia świadczenia zdrowotnego i badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 05 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2017.125 t.j. z dnia 2017.01.19);

  2. wskazań dotyczących sposobu i rodzaju podawania produktów leczniczych;

  3. wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych;

  4. braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych;

  5. informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych;

  6. stawiania ostatecznej diagnozy będącej podstawą w zakresie sposobu leczenia użytkownika.

 20. Użytkownik zapewnia, że wszelkie zamieszczone przez niego informacje są zgodne z jego najlepszą wiedzą, poprawne i rzetelne.

§ 8. Usługi Giełdy

 1. Administrator dostarcza Użytkownikowi wirtualną przestrzeń tzw. Giełdę z określonymi rozwiązaniami systemowymi i usystematyzowanymi Katalogami. Konsumenci mają możliwość zamieszczania ich Przedmiotów w odpowiednich Katalogach na Giełdzie w celu ich wymiany, kupna lub sprzedaży.

 2. Sprzedający podczas zamieszczania Przedmiotów musi opisać je w sposób możliwie dokładny, wskazując na ich wady (jeżeli takie występują), czy przedmiot jest objęty Gwarancją (jeśli taka występuje) oraz dodać cenę Przedmiotu. Kupujący i Sprzedający powinni uzgodnić między sobą metody zapłaty i warunki dostarczenia przedmiotu, a także procedurę ewentualnego zwrotu. Sprzedający zamieszczając Przedmiot oświadcza, że Przedmiot jest zgodny z wszelkimi warunkami zamieszczonymi w jego opisie, w szczególności co do jego kompletności.

 3. Zamieszczenie Przedmiotu w Katalogach Giełdy jest darmowe. Serwis nie pobiera prowizji od dokonanej sprzedaży, wymiany bądź nieodpłatnego wydania przedmiotu zamieszczonego na giełdzie.

 4. Sprzedający, który zamieszcza Przedmiot na Giełdzie jest obowiązany do jego usunięcia w przypadku jego sprzedaży, wymiany bądź też wydania go nieodpłatnie.

 5. Przedmioty na Stronie są kupowane i sprzedawane w drodze transakcji realizowanych bezpośrednio przez Kupującego i Sprzedającego, w związku z powyższym Administrator nie uczestniczy w takiej transakcji i nie jest jej stroną. Zainteresowani Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za jej realizację.

 6. Potwierdzenie Kupującego na rzecz Sprzedającego jest jednoznaczne zobowiązaniem do zapłaty za zamówiony Przedmiot, który będzie zgodny z ustalonym czasem realizacji i sposobem, z zastrzeżeniem, że Przedmiot odpowiada jego opisowi.

 7. Użytkownicy są uprawnieni do wymiany Przedmiotów. W takim przypadku Użytkownicy dokonują wymiany bezpośrednio, a Administrator nie uczestniczy w takiej transakcji i nie jest jej stroną.

 8. Przedmiotem transakcji mogą być wyłącznie towary dopuszczone do obrotu.

 9. Zamieszczając Przedmiot na Giełdzie powinno dodać się przynajmniej jedną fotografię dobrej jakości (zabronione jest zamieszczenie zdjęć znalezionych w Internecie lub zdjęć podobnych przedmiotów), która ukazywałaby prawdziwą jakość, wygląd zewnętrzny oraz uszkodzenia Przedmiotu, o ile takowe występują.

 10. Ilość Przedmiotów zamieszczonych na Giełdzie nie jest ograniczona. Nie jest dozwolone umieszczanie tego samego Przedmiotu więcej niż jeden raz.

 11. Użytkownik oświadcza i potwierdza, że Administrator nie jest odpowiedzialny za jakość oraz ilość Przedmiotów sprzedanych lub uzyskanych w związku z korzystaniem z Giełdy, w tym ich zgodność z opisem. Każdy Użytkownik jest bezpośrednio odpowiedzialny za publikowane Przedmioty, które sprzedaje, wymienia lub w inny sposób przekazuje innym Użytkownikom.

 12. Użytkownik oświadcza, że cała odpowiedzialność za dokładność informacji zamieszczonych na Giełdzie oraz ich zgodność z wymogami polskiego prawa spoczywa na tym, kto taką informację zamieścił.

 13. Administrator w żaden sposób nie będzie brał udziału ani nie będzie sprawdzać informacji podczas dodawania przez Sprzedawcę przedmiotów na Giełdę, w związku z powyższym Użytkownik oświadcza i potwierdza, że tylko Sprzedawca jest odpowiedzialny za Przedmioty zamieszczane w odpowiadających im Katalogach, ich opisy, potwierdzenia Sprzedającego, dokładność dostarczanych informacji i korespondencje z innymi Użytkownikami. To Użytkownik jest odpowiedzialny za realizację transakcji z innym Użytkownikiem, ustalenie wzajemnych warunków, rozliczeń, sporów dotyczących dostarczenia/niedostarczenia Przedmiotu, jakości Przedmiotu oraz innych kwestii wynikających z relacji pomiędzy Użytkownikami na Giełdzie.

 14. W zakresie dotyczącym transakcji między Kupującym a Sprzedającym poprzez Giełdę, które nie został uregulowany w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 15. Kupujący oświadcza i potwierdza, że Administrator nie jest odpowiedzialny za spory pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi i nie bierze udziału w ich rozstrzyganiu.

§ 9. Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika

 1. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do innych celów sprzecznych z prawem, niezgodnych z Regulaminem dotyczącym danej Usługi lub naruszających prawa innych osób.

 2. Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, Administrator uznaje za niedopuszczalne:

  1. rozpowszechnianie treści pornograficznych;

  2. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

  3. przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;

  4. wykorzystywanie Danych Osobowych innych Użytkowników w celach niezwiązanych z funkcjonowaniem Serwisu;

  5. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący w sposób niedozwolony wpływa lub usiłuje wpłynąć na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

  6. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

  7. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub integralności sieci i usług telekomunikacyjnych;

  8. jakiekolwiek Materiały lub Dane udostępniane w Serwisie, naruszające prawa autorskie lub prawa pokrewne lub jakikolwiek inne prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim.

 3. Użytkownik jest uprawniony do ściągania lub drukowania zawartości Serwisu jedynie dla celów prywatnych. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób. Użytkownik nie jest uprawniony do modyfikowania lub redystrybuowania zawartości Serwisu.

 4. Użytkownik, który korzysta z Serwisu w sposób niedopuszczalny, opisany w ust. 2 podlega sankcjom dotyczącym ograniczenia korzystania z Serwisu obejmującym:

  1. zawieszenie wykonywania Umowy poprzez blokadę Usługi, w związku z którą doszło do naruszenia Regulaminu;

  2. rozwiązanie Umowy i trwałe usunięcie Danych Użytkownika z Serwisu.

 5. W przypadku nałożenia sankcji przez Administratora, Użytkownikowi służy reklamacja na zasadach przewidzianych Regulaminem.

 6. Jeżeli naruszające Regulamin działanie Użytkownika wyrządziło Administratorowi szkodę, w szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności Serwisu dla innych Użytkowników, Administrator może dochodzić od takiego Użytkownika roszczeń na drodze sądowej.

 7. Administrator odblokuje zablokowane Usługi, jeżeli Użytkownik usunął stan naruszenia Regulaminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, z zastrzeżeniem, że ponowna blokada Konta lub Usługi ze względu na naruszenie Regulaminu, o którym mowa w ust. 2, będzie nieodwracalna.

§ 10. Warunki techniczne

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa Danych przechowywanych na Koncie w Serwisie.

 2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika:

  1. korzystającego z komputera z dostępem do Internetu o przepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s;

  2. z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:

   1. Microsoft Internet Explorer 11 lub nowszej wersji,

   2. Mozilla Firefox w wersji 17.0.9 lub nowszej wersji,

   3. Opera 15 lub nowszej wersji,

   4. Google Chrome 30 lub nowszej wersji,

   5. Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji.

 3. Warunkiem korzystania z niektórych Usług w Serwisie może być ponadto posiadanie przez Użytkownika Skrzynki e-mail, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez skorzystaniem z takiej Usługi.
   

§ 11. Polityka prywatności w tym ochrona i przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a Administratorem Danych Osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Marcin Meszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko”, NIP: 9561952932, REGON: 367184116.
 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe, na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika oraz w prawnie uzasadnionym interesie administratora, jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją usług dostępnych w serwisie Silniwchorobie.pl. 
  Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Administrator przetwarza Dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1), dalej jako „RODO”, w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1219).
 4. Administrator serwisu silniwchorobie.pl gromadzi następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 5. Przekazane przez Użytkowników Dane Osobowe wymienione w niniejszym Regulaminie, będą przetwarzana w celach rejestracji oraz późniejszego korzystania z Serwisu. Dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu przetwarzane będą w szczególności w celu umożliwienia wzajemnej komunikacji pomiędzy użytkownikami forum i giełdy.
 6. Dane techniczne zbierane automatycznie (pliki cookies) mogą być użyte do  prowadzenia statystyk odwiedzalności Serwisu.
 7. Administrator może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz statystyczne. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników i nie stanowią Danych Osobowych.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także do żądania usunięcia Danych osobowych z Bazy Profili.
 9. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem na piśmie na adres pocztowy Administratora z dopiskiem: „Dane osobowe” bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: dou@silniwchorobie.pl.
 10. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż działalność niniejszego serwisu narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, Danych Osobowych Użytkownika innym administratorom danych bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby Dane Osobowe były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.) i RODO.
 12. W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych pliki „cookies” i są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników.
 13. Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Większość plików cookies to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki).
 14. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików cookies, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 15. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami cookies w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania plikami cookies spowoduje, iż cookies będą umieszczone w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 16. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.
 17. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.
 18. W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików cookies Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Administratora, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: dou@silniwchorobie.pl

§ 12. Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do logo Serwisu, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Administratorowi.

 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, dotyczy w szczególności:

  1. utworów podlegających ochronie na podstawie mocy ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;

  2. baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 t.j. ze zm);

  3. znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30.06.2000r. prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j.);

  4. nazw domen internetowych;

  5. innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003r., nr 153 poz. 1503, ze zm.).

 3. Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880) bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania żadnych oświadczeń przez Administratora lub Użytkownika wprowadzającego je do Serwisu.

 4. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i Materiałów wprowadzanych przez Administratora i udostępnianych w Serwisie dysponuje Administrator.

 5. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, Danych Osobowych, Materiałów lub innych treści prezentowanych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.

 6. Postanowienia ust. 1-4 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do będących integralną częścią Serwisu baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 t.j. ze zm).

§ 12. Reklamacje

 1. Reklamacje na działanie Serwisu oraz poszczególnych Usług mogą być zgłaszane przez Użytkownika do Działu Obsługi Użytkownika: dou@silniwchorobie.pl.

 2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej).

 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

 4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia uważa się za uznanie zasadności reklamacji.

 5. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

 6. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Użytkownik, który zawarł z Administratorem Umowę dotyczącą Usługi jako konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych ze wskazaną Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres poczty elektronicznej to: dou@silniwchorobie.pl

§ 13. Zasady obowiązywania i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.
 2. Administrator może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Proponowane przez Administratora zmiany Regulaminu, wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom w taki sam sposób, w jakiej zawarto z nimi Umowę. Zostaną także udostępnione w Serwisie wraz z informacją o proponowanej zmianie Regulaminu.
 3. Użytkownik będący stroną Umowy zawartej na czas nieoznaczony, który nie akceptuje proponowanej zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc od ostatniego dnia miesiąca, w którym udostępniono Użytkownikowi proponowane zmiany w Regulaminie. Wypowiedzenie może nastąpić poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Użytkownika na adres pocztowy Administratora.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, jak również Umowy zawarte na jego podstawie podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem. Stosowanie prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów państwa zwykłego pobytu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).
 2. Jakikolwiek spór dotyczący niniejszego Regulaminu, jak również Umów zawartych na jego podstawie będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkownika Regulaminu należy kierować na adres e-mail: dou@silniwchorobie.pl.
© 2022 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl