Ankieta:

Czy chiałabyś/ chciałbyś żeby Twoje składki wpływały na Twoje prywatne subkonto, którym mogłabyś/ mogłbyś dysponować w czasie leczenia, choroby?

Od zera do założyciela, czyli jak powołać do życia własną fundację

Fundacja musi mieć fundatora. Może nim  zostać dowolna osoba fizyczna (każdy żyjący człowiek) lub prawna (korporacje i zakłady). Fundator wyznacza cel fundacji oraz przeznacza majątek na jego realizację. Cel ów musi być społecznie lub gospodarczo użyteczny, a więc posiadać charakter publiczny. Oznacza to, że fundator ma dużą dowolność w wyborze celu. Nie może on jednak zaspokajać potrzeb prywatnych (np. zbiórka funduszy dla chorego Jasia Kowalskiego). Prawidłowym celem jest np. „ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych” (przykład Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"). Należy pamiętać, że fundacja nie powinna działać na rzecz zysku. 

Fundacja musi posiadać majątek, zwany inaczej funduszem założycielskim. Pochodzi on oczywiście od fundatora. Wysokość funduszu założycielskiego jest zależna od tego, czy fundacja będzie prowadzić wyłącznie działalność statutową (związaną z celem) czy również  gospodarczą.
W pierwszym przypadku kwota funduszu jest dowolna (choć przyjął się przedział 500-1000 zł).
W drugim, na działalność gospodarczą należy przeznaczyć min 1000 zł. Trzeba wykazać także, iż działalność statutowa ma charakter dominujący w stosunku do gospodarczej. Oznacza to, że przeznaczyć na nią należy kwotę wyższą (ponad 1000 zł). Podsumowując, chcąc założyć fundację prowadzącą wyłącznie działalność statutową, wysokość kwoty funduszu założycielskiego jest dowolna (zwykle 500-1000 zł). W przypadku fundacji prowadzącej działalność statutową i gospodarczą, kwota ta wynosi ponad 2000 zł (1000 na działalność gospodarczą i ponad 1000 na działalność statutową). Nie są to jedyne koszty, jakie poniesie fundator.

Kolejnym etapem jest bowiem spisanie aktu fundacyjnego (założycielskiego). Fundator potwierdza w nim chęć założenia fundacji, określa cel i wysokość  majątku, a także wskazuje ministra, którego zakres działań odpowiada celowi fundacji.

Ostatnią czynność może wykonać także później, na etapie rejestracji sądowej. Ma także możliwość zaznaczenia w akcie, że statut fundacji zostanie spisany przez jej zarząd. Akt fundacyjny powinien mieć formę aktu notarialnego, dlatego fundator musi skorzystać z usług notariusza. Za spisanie aktu notarialnego notariusz pobiera opłatę, tzw.  taksę notarialną. Jej wysokość została określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.)-  do pobrania tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041481564.

Jak sama nazwa wskazuje, podaje ono stawki maksymalne i nieprzekraczalne. Należy o tym pamiętać podczas rozmowy z notariuszem. Wysokość taksy zależna jest od kwoty przekazywanego majątku i ustala się ją wg schematu:
1) majątek do 3000 zł – 100 zł;
2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Do uzyskanej kwoty należy doliczyć 23% VAT oraz stawkę za ewentualne dodatkowe czynności notariusza.

Następnym krokiem jest zgłoszenie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wiąże się to z kolejnymi kosztami. Ich wysokość ponownie zależy od charakteru fundacji: jeśli rejestrujemy się wyłącznie w rejestrze fundacji, koszt ten wynosi 250 zł, natomiast jeśli również w rejestrze przedsiębiorców- 600 zł.

Zgłoszenie fundacji do KRS wymaga wypełnienia następujących formularzy i załączników:
1) KRS-W20- formularz, w którym zawieramy dane fundacji, m.in.  jej nazwę i siedzibę;
2) KRS-WK- załącznik, w którym wymieniamy osoby wchodzące w skład zarządu i organu nadzorczego;
3) KRS-WM – załącznik, w którym określamy zakres działalności gospodarczej (oczywiście tylko gdy chcemy taką działalność prowadzić).

Do wniosku dołączyć należ następujące dokumenty:
1) akt notarialny - jeden egzemplarz;
2) oświadczenie wskazujące odpowiedniego ministra (jeżeli nie został określony w akcie fundacyjnym) - jeden                     egzemplarz
3) statut fundacji z podpisem fundatora - w trzech egzemplarzach;
4) uchwały o powołaniu władz fundacji (w jednym egzemplarzu) - uchwała o powołaniu zarządu fundacji oraz  uchwała o     powołaniu rady fundacji;
5) dowód wpłaty za wniosek o wpis do rejestru.

Po dopełnieniu powyższych formalności, fundacja otrzyma informację o rejestracji, a także numer REGON i NIP. Odpis KRS można pobrać samodzielnie z poniższej strony:
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.    

Posiadając powyższe dane, fundator ma obowiązek w ciągu 21 dni złożyć do Urzędu Skarbowego formularz NIP-8 dostępny poniżej:
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1584186/NIP_8_01.018.pdf.

Podsumowując:
1) jeśli nasza fundacja prowadzić ma wyłącznie działalność statutową, początkowy koszt równać się będzie sumie wysokości funduszu założycielskiego (zwykle 500-1000 zł), aktu fundacyjnego (w tym przypadku 100 zł plus VAT) oraz kosztu zgłoszenia do KRS (250 zł), co daje nam ponad 850 zł;
2) jeśli nasza fundacja prowadzić ma działalność statutową oraz gospodarczą, początkowy koszt równać się będzie sumie wysokości funduszu założycielskiego (min. 1000 zł na działalność gospodarczą i kwota wyższa na działalność statutową), aktu fundacyjnego (w tym przypadku 100 zł plus VAT) oraz kosztu zgłoszenia do KRS (600 zł), co daje nam ponad 2700 zł.

Do wymienionych kwot doliczyć należy koszt prowadzenia księgowości, wynajęcia lokalu, druku wizytówek, itd. Obszerniejsze informacje dotyczące procesu zakładania fundacji znaleźć można na stronie ngo.pl: http://poradnik.ngo.pl/zakladanie-organizacji.

 

Opracował: Jakub Szarecki

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

Komentarze użytkowników (0)
© 2022 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl