Co to jest IPET? Czy zmiany w IPET są potrzebne?

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to bardzo szeroka i niejednolita grupa. Zalicza się do nich uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, niepełnosprawnych ruchowo lub intelektualnie, niesłyszących, niedosłyszących, niewidomych i słabowidzących. Wymagają oni zastosowania specjalnej organizacji procesów edukacyjnych na wielu płaszczyznach. Warunki techniczne, metody i środki dydaktyczne-ich dostosowanie do możliwości dziecka pozwoli na jego lepsze funkcjonowanie w roli ucznia.

Aby mogły zostać wdrożone właściwe narzędzia i podjęte odpowiednie kroki na początku danego poziomu edukacyjnego przeprowadzana jest wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. To oznacza, że dziecko przebadane jest przez zespół specjalistów, który tworzą nauczyciele i specjaliści (np. logopeda), którzy pracują z danym uczniem, często w konsultacji z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Jest to swoista diagnoza określająca mocne i słabe strony dziecka, sprawdza zgodność jego stadium rozwoju w odniesieniu do normy rozwojowej, bada możliwości i ograniczenia dziecka. Ta wstępna ocena ma rozpoznać, co należy zrobić, aby dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak najpełniej włączyć do edukacji.

Wówczas nadchodzi czas na stworzenie IPETu. Pod tajemniczo brzmiącym skrótem ukrywa się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, przygotowany stosownie do potrzeb danego ucznia. Tworzy go - podobnie jak ocenę funkcjonowania dziecka-zespół specjalistów pracujący z dzieckiem w porozumieniu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. W IPET znajdziemy wskazane przez specjalistów diagnozujących nasze dziecko wymagania, dostosowane do jego indywidualnych możliwości.


W IPET rodzice znajdą również formy pomocy udzielanej uczniowi (np. zajęcia wyrównawcze) oraz zakres współpracy rodziców i specjalistów. To z tego dokumentu dowiemy się, ile godzin zajęć usprawniających, czyli rewalidacyjnych przewidziano dla naszego dziecka. Te zajęcia mają pomóc dziecku poradzić sobie z trudnymi dla niego zadaniami, np. w przypadku dziecka niepełnosprawnego ruchowo będzie to usprawnianie motoryki, np. w postaci zajęć plastyczno-matematycznych.

W IPET zapisane jest również, że rodzice otrzymają porady i wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem oraz wskazane są instytucje, z którymi powinni współpracować. Ta współpraca może dotyczyć wykorzystania technologii informacyjnych (np. nauka obsługiwania specjalistycznych programów komputerowych) lub chociażby alternatywnych form komunikacji (do których zalicza się chociażby prezentowanie dziecku reguł na piktogramach zamiast tradycyjnego zapisywania).

Po tegorocznych zmianach program będzie obowiązywał na okres czasu, który obejmuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w rejonie zamieszkania. IPET musi być opracowany do 30 września danego roku szkolnego w momencie rozpoczynania nowego poziomu edukacyjnego (gdy dziecko idzie do przedszkola, czy 1 klasy) tudzież 30 dni od złożenia wniosku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nowy rok szkolny i nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie przyniosły także wiele innych zmian. Opracowane w ubiegłych latach indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne tracą ważność. W stworzeniu zarówno wielospecjalistycznej oceny, jak i późniejszego IPETu mogą brać udział rodzice, którzy mają prawo do otrzymania kserokopii obu dokumentów bez składania żadnych wniosków do dyrekcji oraz do uczestnictwa w posiedzeniach zespołu, o których muszą być pisemnie informowani.


Na spotkaniach zespołu osób, który uczestniczy w ocenie i tworzeniu IPETu rodzic może zaprosić do uczestnictwa terapeutę lub rehabilitanta swojego dziecka. W skład zespołu wchodzić mogą również wychowawcy grup z ośrodków wychowawczych czy socjoterapeutycznych. Rodzic niczym baczny kontroler musi sprawdzić, czy w IPET znajdują się wszystkie zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w razie jakichkolwiek braków czy wątpliwości może złożyć wniosek do dyrekcji o pisemne uzasadnienie decyzji.

Do kolejnej istotnej zmiany w nowym rozporządzeniu zaliczyć należy kwestię wieku: od tego roku uczeń może uczyć się w szkole podstawowej do 20 roku życia, zaś w ponadpodstawowej aż do 24. O edukację uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym w sposób szczególny zadbają dyrektorzy placówek. W nowym rozporządzeniu zostali zobowiązani do zatrudnienia pomocy nauczyciela w przedszkolach oraz szkołach specjalnych i ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi. Nowe przepisy mają służyć nie tylko uczniom, ale także rodzicom, po to aby uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym znalazł dla siebie miejsce w systemie edukacji.

 

Opracowała: Magdalena Zając

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2021 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl