Dodatkowe 100 złotych miesięcznie na niepełnosprawne dziecko–ruszył program „Pomagamy”

Od dnia 1 maja 2019 roku w Toruniu realizowany jest program „Pomagamy”, popularnie zwany „100 plus”.

Kto może skorzystać z dodatkowego świadczenia?
Otóż beneficjentami tej inicjatywy są rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, zamieszkujący na terenie miasta Torunia.

O pomocy rodzinom, w których wychowują się dzieci z niepełnosprawnościami prezydent Michał Zaleski mówił podczas listopadowej kampanii wyborczej w 2018 roku. Był to jeden z elementów programu wyborczego gospodarza, który Toruniem rządzi od ponad 16 lat. Po wygranych wyborach Michał Zaleski przystąpił do realizowania swoich wyborczych obietnic. Projekt uchwały został oddany pod głosowanie toruńskim radnym i w ten oto sposób przyjęto do realizacji wyżej wspomniany projekt. Program uchwalono w dniu 14 kwietnia 2019 roku, podczas sesji rady miasta, a jego realizacja rozpoczęła się 1 maja.

–Prawo do otrzymania tego świadczenia będzie uzależnione od zamieszkania w Toruniu. Program dotyczy dzieci do 18 roku życia. Skorzystać z niego może około 1400 dzieci rocznie. Wnioskować o wsparcie mogą rodzice lub opiekunowie prawni dziecka–mówił prezydent Torunia Michał Zaleski podczas brefingu prasowego dla dziennikarzy.

fot. źródło: www.torun.pl

100 zł miesięczne Urząd Miasta Torunia wypłaci, co miesiąc, dzieciom z niepełnosprawnościami, które nie ukończyły 18–tego roku życia. Warunkiem koniecznym, aby otrzymać "100 plus" jest złożenie wniosku w Urzędzie Miasta Torunia, wszyscy Ci, którzy oficjalnie nie złożą wniosku nie otrzymają dodatkowych pieniędzy. Świadeczenie przyznawane jest na podstawie wydanej decyzji administracyjnej. Do każdego wniosku należy przedstawić oryginał orzeczenia o niepełnosprawności dziecka oraz kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok 2018, czyli PIT–u. Jeśli osoba składająca wniosek nie będzie dysponowała PIT–em, na miejscu można złożyć gotowe do podpisu oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania.

Od dnia 1 maja 2019r. wnioski można składać w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy ul. Stefana Batorego 38.
Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem platformy  ePUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Co ważne! Aby z niej skorzystać trzeba posiadać profil zaufany. Platforma niestety nie generuje naszych danych, za jej pośrednictwem możemy jedynie wniosek wydrukować, aby następnie go wypełnić oraz podpisać. Istnieje również opcja wysłania wniosku do Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, wówczas liczy się data nadania listu.

Jeśli wniosek zostanie złożony między majem 2019r. a końcem czerwca 2019r., pieniądze zostaną przekazane nie później niż do 31 lipca 2019r., tj. za trzy miesiące. W przypadku wniosków złożonych później, czyli po dniu 1 lipca 2019r. dodatek zostanie przyznany od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

WAŻNE!
Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu. W budżecie miasta na rok 2019 zaplanowano ponad milion złotych na realizację tego programu.

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie powstało w 2016 roku i jest odpowiedzialne między innymi za koordynowanie rządowego programu „500 PLUS”. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie mieści się w dwóch lokalizacjach w Toruniu przy ul. Batorego 38/40 ( godziny pracy 07:30–17:00) oraz przy ul. Bydgoskiej 74 ( godziny pracy 07:30–16:00). Centrum otwarte jest przez pięć dni w tygodniu (w soboty i niedziele jest nieczynne). Więcej informacji można zdobyć pod numerem telefonu: (56) 657 72 00.

Do jego zadań należą: realizacja świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatków mieszkaniowych, świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie.

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie jest instytucją „finansową”, w której mieszkaniec Torunia w jednym miejscu otrzyma wszystko to, co dostaje od gminy bądź za jej pośrednictwem, tj. wszelkiego rodzaju świadczenia, zasiłki i inne dodatki. Skupienie wszystkich finansowych form pomocy w jednej instytucji powinno ułatwić życie torunianom, którzy wszystkie tego typu sprawy zrealizują w jednym punkcie. Ma to również na celu usprawnienie pracy urzędników, którzy łatwiej i szybciej zrealizują wszystkie roszczenia.

Program “Pomagamy” to niejedyna inicjatywa toruńskich samorządowców mająca wspierać osoby niepełnosprawne–we wrześniu 2018 roku radni przyjęli uchwałę zmieniającą wysokość dotacji dla osób prowadzących niepubliczne żłobki, w których opiekę mogą znaleźć niepełnosprawne dzieci.

Gmina Miasta Toruń wspiera niepubliczne podmioty prowadzące żłobki od 2011 roku. Wysokość dotacji celowej z budżetu gminy określana jest co roku odrębnymi przepisami. Od 2012 roku wynosi ona 400 zł miesięcznie na jedno dziecko. Od dnia 1 stycznia 2019 roku na każde niepełnosprawne dziecko dotacja będzie o 100 zł wyższa. Na dzień 31 sierpnia 2018r. z dotacji gminnych skorzystało 26 niepublicznych żłobków–dotowano 952 dzieci. Szacuje się, że w przyszłym roku dla maluchów potrzebnych będzie około 1200 miejsc, miejska dotacja w przyszłym roku wyniesie 4.600.000 zł.

W obecnym czasie trwają prace nad wprowadzeniem Toruńskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej. Według projektu uchwały, zapis dotyczący stworzenia Toruńskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej znajdzie się w "Programie Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014–2020". W tym roku planowana jest również aktualizacja programu z wydłużeniem okresu, który obejmie czas do 2023 roku.

Toruńska Karta Osoby Niepełnosprawnej, czym ma być?
Według projektu uchwały, Toruńska Karta Osoby Niepełnosprawnej będzie dokumentem uprawniającym osoby z: orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do 16 roku życia i ich opiekunów, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ich opiekunów do korzystania z ulg i zniżek oferowanych przez partnerów projektu.

Według wstępnych szacunków w Toruniu z uprawnień TKON skorzysta około 10 600 osób oraz około 4 500 opiekunów. Planowany koszt funkcjonowania dokumentu, związany z jego wdrożeniem i wydaniem, będzie to koszt 100.00,00zł rocznie. TKON pozwoli na zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym miasta oraz wpłynie na poprawę sytuacji socjalno–bytowej posiadaczy kart i ich rodzin.

Projekt miał być głosowany podczas sesji rady miasta zaplanowanej na 7 lutego 2019 roku. Ostatecznie nie wszedł do porządku obrad. Cały czas trwają pracę nad ostatecznych kształtem uchwały, która zostanie zaproponowana radzie.

Zapis ten otworzy drogę do działań systemowych i długofalowych, jakim będzie między innymi wprowadzenie Toruńskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej. Będzie to dokument uprawniający posiadacza do korzystania z ulg i zniżek oferowanych przez partnerów projektu, podobnie jak ma to miejsce np. w przypadku Toruńskiej Karty Seniora–wyjaśniał prezydent Torunia Michał Zaleski.

Ofertowane programy pomocy rodzinom dzieci i dorosłych niepełnosprawnych osób, chociaż bardzo potrzebne, to wciąż kropla w morzu potrzeb. Z jednej strony samorząd chce pomóc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, a z drugiej wszystko przeciąga się w czasie. Skąd te opóźnienia w działaniu?

Obserwując z boku świeżo wprowadzony Program "POMAGAMY" nasuwa się wiele pytań, np. Dlaczego wszystkie niepełnosprawne dzieci z Torunia obligatoryjnie nie otrzymały 100 złotych? Dlaczego rodzice i opiekunowie zostali zmuszeni do osobistego składania wniosków? Oczywistym bowiem wydaje się fakt dysponowania przez  Urząd Miasta Torunia danymi dotyczącymi rodzin, w których wychowują się niepełnosprawne dzieci. Czy to kolejny haczyk? A może chęć zaoszczędzenia pieniędzy przez urzędników?

Arkadiusz Nowiński

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2021 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl