Ankieta:

Czy chiałabyś/ chciałbyś żeby Twoje składki wpływały na Twoje prywatne subkonto, którym mogłabyś/ mogłbyś dysponować w czasie leczenia, choroby?

Jakie świadczenia i dodatki przysługują niepełnosprawnym dzieciom? Gdzie szukać pomocy?

Nie wszyscy rodzice/ opiekunowie prawni, wychowujący dzieci z problemami zdrowotnymi bądź opóźniem w rozwoju wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc oraz gdzie szukać wsparcia. Gdy dowiadują się, że ich dziecko wymaga ciągłej opieki skupiają się na przyziemnych, domowych problemach, często nie mając czasu na zbieranie dodatkowych informacji.

Ulgi i inne, przysługujące im uprawnienia wiążą się z posiadaniem przez nich obszernej wiedzy, tj. znajomością rozmaitych przepisów prawa, jak: ustawy, rozporządzenia, itd., które niestety w zależności od miejsca zamieszkania różnią się między sobą. Kuriozalne wręcz sytuacje kiedy dzieci z niepełnosprawnością wyłącznie korzystają z ulg przysługującym ich zdrowym równieśnikom ponieważ rodzice/opiekunowie nie mają wiedzy na temat nieschematycznych, dodatkowych uprawnień. Natomiast dodatkowe ulgi, jak: wejścia na basen, darmowe wejściówki na imprezy okolicznościowe nie są honorowane w każdym miejscu.

Dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia może uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkami jakie musi spełniać są następujące:
–ograniczona sprawność fizyczna lub psychiczna (na podstawie dokumentacji medycznej);
–ograniczenia wynikające z braku samodzielności, dzieci wymagające stałej opieki trwającej ponad rok;
–ograniczenia wynikające z wad wrodzonych, utrudniających samodzielne poruszanie się,
–ograniczenia upośledzające chwytność rąk, prowadzące do niedowładów, porażeń kończyn, nabytych lub wrodzonych, chorób metabolicznych, układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, krzepnięcia (upośledzenie sprawności organizmu;
–okresowe leczenie szpitalne, systematyczne leczenie w domu,
–psychoza,
–upośledzenie umysłowe,
–zaburzenia rozwojowe,
–padaczka,
–choróby nowotworowe,
–wada narządu wzroku (ograniczenie pola widzenia w granicach 30 stopni lub ograniczenia sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena;
–głuchoty, głuchoniemoty, upośledzenia słuchu.

Pamiętaj!
Nie każda choroba jest przyczyną niepełnosprawności.

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności składa rodzic lub opiekun prawnysoba, tj. osoba mająca powierzoną przez sąd opiekę nad dzieckiem.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wypełnionego wniosku o orzeczenie niepełnosprawności?
Do wniosku załączamy:
–całą dokumentację medyczną, tj. karty leczenia szpitalnego, dokumentację z leczenia ambulatoryjnego, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wypełnione przez lekarza opiekującego się dzieckiem, wszystkie wyniki badań. Pamiętając, że wszystkie dokumenty ważne są przez 30 dni od daty ich wystawienia;
–inne dokumenty jak: opinia z poradni psychologiczno–pedagogicznej, opinia wychowawcy klasy.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów powinien zostać złożony w najbliższym powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Oryginały dokumentów należy przedłożyć do wglądu, a wszystkie kserokopie załączyć do wniosku. Jeżeli wszystkie wymagane załączniki nie zostaną dostarczone wniosek zostanie odrzucony.

Alternatywą powiatowego zespołu do spraw orzekania będzie miejski, zgodnie z miejscem zameldowania na pobyt stały, pod warunkiem, że miejsce zameldowania na pobyt stały jest dłuższy niż 2 miesiące (pobyt u rodziny, w szpitalu).

Jak i kiedy rodzice/ opiekunowie otrzymują informację zwrotną?
Pismo z informacją o terminie posiedzenia rodzice/opiekunowie winni otrzymać listem poleconym na miesiąc od daty złożenia wniosku, w przypadku skomplikowanego wniosku termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności rozpatruje co najmniej 2–osobowy zespół, a o terminie rozpatrzenia wniosku powiadamia się opiekunów prawnych na 14 dni przed dniem jego rozpatrzenia.

Z posiedzenia komisji zostaje sporządzony protokół, zawierający najważniejsze wytyczne, a w przypadku długotrwałej choroby, braku poprawy stanu zdrowia możliwe jest przeprowadzenie badania w miejscu pobytu rodzica i dziecka. Orzeczenie o niepełnosprawności i tym samym wskazaniach do uprawnień oraz ulg podpisuje lekarz, który jest członkiem zespołu do spraw orzekania (orzeczenie wydaje się na okres nie dłuższy niż do ukończenia 16 roku życia). W przypadku zgonu osoby sprawującej prawną opiekę nad dzieckiem bądź samego dziecka następuje automatyczne odrzucenie wniosku.

Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera: datę złożenia wniosku, rozpatrzenia, oznaczenie składu orzekającego, podstawę prawną, w związku z wydanym orzeczeniem, imię, nazwisko dziecka, numery dokumentów, określenie okresu na jaki przyznano w/w orzeczenie oraz uzasadnienie. Rodzice/opiekunowie w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia mają prawo wnieść odwołanie.

W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia starosta lub prezydent miasta wystawiają legitymację, dokumentującą niepełnosprawność.

O jakie przywileje mogą ubiegać się niepełnosprawni na podstawie wydanego orzeczenia?
Rodzic/opiekun prawny dziecka mogą zwrócić się o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, środków ortopedycznych, likwidacji barier w komunikowaniu oraz wszelkich barier technicznych lub architektonicznych. Można zwrócić się o pomoc w robieniu zakupów, sprzątaniu, gotowaniu, realizowaniu spraw urzędowych. Orzeczenie o niepełnosprawności umożliwi otrzymanie zniżki na komunikację miejską, ulgę w rozliczeniu rocznym podatku PIT, a składając odrębny wniosek można wystąpić o zwolnienie z opłat radiowo–telewizyjnych (abonament).

Bezpłatne korzystanie z poradni psychologiczno–pedagogicznej, pierszeństwo w usługach podstawowej opieki zdrowotnej (przychodni) to także atuty orzecznictwa, przynajmniej w teorii. Szczegóły i wszystkie adresy pomocne osobom niepełnosprawnym znajdą Państwo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

Rodzic bądź opiekun prawny w imieniu dziecka może wystąpić o dodatek mieszkaniowy, uwzględniając specjalny wpis w orzeczeniu wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, dotyczący doliczenia do powierzchni mieszkania dodatkowych 15 metrów kwadratowych, dla niepełnosprawnego, wymagającego zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Warunkami otrzymania w/w dodatku są: kryterium dochodowe: 125% najniższej emerytury dla gospodarstw wieloosobowych, kryterium powierzchni lokalu w stosunku do liczby osób zamieszkujących ( czyli dla 3 osób: 45m², dla 4 osób 55m², dla 5 osób 65m²), przy czym należy posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Wniosek należy złożyć we właściwym urzędzie miasta lub gminy, a jego wysokość zależy od wysokości dochodu i wydatków ponoszonych na mieszkanie, z wyjątkiem opłat za media jak: prąd i gaz. Wszystkie dane powinny być potwierdzone przez zarządę budynku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dodatku, dodatek mieszkaniowy będzie wpływał bezpośrednio na konto wspólnoty mieszkaniowej lub innego administratora budynku. Dodatek mieszkaniowy zazwyczaj przyznawany jest na okres pół roku (6 miesięcy), po tym terminie składa się nowy wniosek, a w przypadku uchylenia decyzji można się odwołać.

Osoba niepełnosprawna, tj. dziecko, osoba powyżej 16 roku życia, osoba do ukończenia 75 lat, ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 184,42 złotych, wypłacanego przez miejskie centrum świadczeń, po wcześniejszym złożeniu wniosków o wypłacanie takiego zasiłku wraz z niezbędnymi, potwierdzającymi stan faktyczny dokumentami.

Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 620,00 złotych  otrzyma osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, a niepełnosprawność dziecka powstała po ukończeniu 25 roku życia lub spowodowana jest wiekiem.

Rodzic bądź opiekun prawny mogą złożyć wniosek do urzędu gminy/miasta lub w ośrodku pomocy społecznej o zasiłek na dziecko niepełnosprawne tzw. świadczenie pielęgnacyjne, które obecnie zostało podwyższone i wynosi 1.583,00 złotych bez kryterium dochodowego, pod warunkiem, że opiekun nie posiada innego źródła dochodu, tzn. zrezygnuje z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub osoby dorosłej, wymagającej stałej opieki.

Rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, który jest świadczeniem rodzinnym i ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
–rodzicom, jednemu z rodziców, albo opiekunowi prawnemu dziecka;
–opiekunowi faktycznemu dziecka;
–osobie uczącej się, oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków rodzinnych nie oznacza automatycznie utraty tych świadczeń. W przepisach obowiązuje tak zwana zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że przy przekroczeniu kryterium dochodowego świadczenia są wypłacane w wysokości różnicy między wysokością wszystkich świadczeń (zasiłków wraz z dodatkami), a kwotą, o którą kryterium zostało przekroczone.

Wysokość zasiłku rodzinnego odpowiednio wynosi:
–do 5 roku życia 95,00 złotych;
–do 18 roku życia 124,00 złotych;
–od 18 do 24 roku życia 135,00 złotych.

Za wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dodatkowo będzie to kwota 95,00 złotych miesięcznie, a z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka dodatek wynosi 90,00 złotych miesięcznie (do ukończenia przez dziecko 5–tego roku życia), od 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia kwota oscyluje na poziomie 124,00 złotych miesięcznie. Prawo do zasiłku rodzinnego z dodatkami ustala się na podstawie złożonego wniosku wraz prawidłowo wypełnionymi dokumentami, z wypłatą od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do końca okresu zasiłkowego.

Osobom niepełnosprawnym przysługują świadczenia i ulgi, które powinny ułatwiać im codzienne życie. Jaki mają wpływ realny na poprawę sytuacji, to sprawa dyskusyjna. Mówiąc o niepełnosprawności, szczególnie dziecka, nie możemy pominąć kwestii ograniczeń, jakimi są: uprzedzenia, trudności w transporcie, w przemieszczaniu się, izolacja, czy nieznajomość obowiązujących przepisów, a co za tym idzie praw jakie im przysługują.

Nie zapominajmy, że niepełnosprawność to bariery, które można napotkać w życiu codziennym, nie tylko w systemie, architekturze, ale również w ludziach. Występowanie wszelkich wspomnianych wyżej ograniczeń ma ogromny wpływ na psychikę dzieci oraz dorosłych osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnoprawne mają takie samo prawo do współistnienia w społeczeństwie, o czym wielu z nas zapomina. Nie wracajmy do czasów kiedy niepełnosprawne dzieci chowano w szafach i udawano, że ich nie istnieją. W XXI wieku niepełnosprawność nie powinna równać się wykluczeniu! W rozwiniętych cywilizacjach, wśród tolerancyjnych społeczeństw ludzie z niepełnosprawnościami... po prostu cieszą się życiem.

W otaczającym świecie następują zmiany, ogólne zmiany–na lepsze, natomiast w świecie niepełnosprawności wciąż dzieje się to zbyt wolno i ociężale. Należy pamiętać, że pomimo oferty wielu świadczeń i dodatków, to wciąż kropla w morzu potrzeb osób, ktore bez pomocy osób trzecich skazane są na niebyt. Sytuacja rodzin, w których wychowują się dzieci niepełnosprawnościami jest bardzo ciężka, nie zapominajmy o tym. Kluczową rolę w życiu każdego dziecka odgrywa rodzina, najbliżsi, ich miłość, jednak miłością nie zapłacimy za każdą godzinę terapii.

Magdalena Zając

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2021 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl